ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Servikal arterlerin diseksiyonunda tanı ve tedavi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 1-7 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.69885

Servikal arterlerin diseksiyonunda tanı ve tedavi

Dilaver Kaya
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Servikal arterlerin disseksiyonu (SAD) genç ve orta yaşlarda görülen transient iskemik atak ve inmenin önemli bir nedenidir. Mural hematom, damarın mediya tabakası içerisindedir ve distale doğru uzanım gösterir. Genellikle subintimada bulunan mural hematom arterde stenoz/oklüzyona neden olur, sıklıkla embolik mekanizma ile nadir olarak da hemodinamik yetmezlik nedeni ile serebral iskemiye yol açar. SAD olan hastaların tanı ve izleminde, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri önemli role sahiptir. Tanıda konvansiyonel anjiografi gold standart incelemedir. Son zamanlarda MR/MRA ve BT/BTA da alternatif inceleme yöntemi olarak kullanılabilmektedir. SAD tanısındaki radyolojik bulgular luminal flep, yalancı lümen, mural hematom, giderek artan stenoz/oklüzyon veya dissekan anevrizmadır. Tromboembolik komplikasyonları
önlemek için genellikle önerilen tedavi antikoagülasyondur.

Anahtar Kelimeler: Servikal arter, diseksiyon, tanı, tedavi

Diagnosis and treatment of cervikal arteries dissection

Dilaver Kaya
Acıbadem University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, İstanbul

Cervical artery dissection (CAD) is an important cause of stroke and transient ischemic attacks in young and middle-aged patients. Mural hematoma occurs within the media layer extending distally. It is usually subintimal and causes arterial stenosis/occlusion, leading to cerebral ischemia due to embolization or, less frequently, to hemodynamic failure. Clinical findings and imaging tools play major role in diagnosis and follow-up of patients with CAD. Conventional angiography is a gold standard tool for diagnosis. Recently MR/MRA and CT/CTA have emerged as viable alternatives for diagnosis.
Radiologic hallmarks of CAD include a luminal flap, a false lumen, the presence of a mural hematoma or a long tapered stenosis/occlusion, or a dissecting aneurysm. To prevent thromboembolic complications, anticoagulation is usually recommended.

Keywords: Cervical artery, dissection, diagnosis, treatment

Dilaver Kaya. Diagnosis and treatment of cervikal arteries dissection. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Dilaver Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w