ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İNME KOMPLİKASYONLARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 9-13

AKUT İNME KOMPLİKASYONLARI

Işıl KALYONCU ASLAN1, Göksel BAKAÇ1, Hacer US ANAÇ1, Dursun KIRBAŞ1
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, Bakırköy - İSTANBUL

Amaç: Akut inme sonrasında komplikasyon gelişimi oldukça sık görülmektedir. Komplikasyonlar yatış ve rehabilitasyon süresini uzatmakta veya ölüme neden olmaktadır. Bu çalışma; akut inme tanısı ile kliniğimize yatırılan hastaların, yatışları süresince ortaya çıkan komplikasyonların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Komplikasyonlar; sistemik komplikasyonlar ve nörolojik komplikasyonlar olarak gruplanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimize akut inme tanısı ile yatan ardışık 161 olgu alındı. Bu olguların risk faktörleri, inme natürleri, klinik sendromları (OCSP sınıflamasına göre), inme sırasındaki dizabilite skorları, klinikteki yatışları sırasında gelişen komplikasyonları, ölüm olup olmadığı, taburculuktaki dizabilite skorları kaydedildi. Lojistik regresyon analizi ile komplikasyonların prognoz üzerine etkisi araştırıldı. Bulgular: Yüz altmış bir olgunun 83’ü (%51,6) kadın, 78’i (%48,4) erkekti. Yaş ortalaması 63,9±13,9 idi. Hastanede yatış süresi 23,9±18,2 gündü. Olguların 24’ü (%14,9) hastanede öldü. Hastanede izlem sırasında 100 olguda (%62,1) komplikasyon gelişti. En sık karşılaşılan komplikasyonlar; akciğer (%30,4) ve idrar yolu enfeksiyonu (%21,7) idi. TACS klinik sendromu, giriş rankininin > 3 olması ve yatış süresi, komplikasyon varlığı ile ilişkili bulunurken, inme natürü ve risk faktörlerinin etkisi görülmedi. Tartışma: Sonuç olarak, akut inme tanısı ile yatan hastalarımızda yüksek oranda komplikasyon geliştiği, bunların çoğunlukla enfeksiyon olduğu, komplikasyon gelişen olgularda hastanede yatış süresinin uzadığı, bağımlılık ve ölüm oranının arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, komplikasyon, enfeksiyon

SUMMARY

Işıl KALYONCU ASLAN1, Göksel BAKAÇ1, Hacer US ANAÇ1, Dursun KIRBAŞ1

Background: Complication rate is high in patients suffering acute stroke. Complications lengthen hospitalization and rehabilitation period and cause death. In this study we saught to determine the systemic and neurologic complications, during hospitalization, in patients referred with acute stroke, prospectively. Materials and Methots: Patient cohort consisted of consecutive 161 acute stroke patients. The risk factors, nature of stroke, clinical syndroms according to OCSP, type of complications during hospitalization, disability at presentation and discharge, death have been registered. Logistic regression analysis is used to find the effect of complications on prognosis. Result: There were 83(51.6%) women and 78(48.4%) men and average age was 63.9±13.9. Hospitalization period was 23.9±18.2 days. Twenty-four(14.9%) patients died in hospital. Several complications occured in 100(62.1%) patients, being most frequently pulmonery (30.4%) and urinary (21.7%) infections, respectively. Nature of stroke and risk factors didn’t have any effect on complication occurance. Where as, having TACS syndrome and mRS over 3 and length of hospitalization affected complication occurance, significantly. Conclusion: We conclude that, complication rate is high in acute stroke patients, primarily consisting of infections. Complications affect length of hospitalization, disability and death, significantly.

Keywords: Acute Stroke, complication, infection

Işıl KALYONCU ASLAN, Göksel BAKAÇ, Hacer US ANAÇ, Dursun KIRBAŞ. SUMMARY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 9-13
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w