ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 3 Year : 2021


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Adıyaman deneyimleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 262-268 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.85547

Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Adıyaman deneyimleri

Ali Arık, Yaşar Altun, Ali Zeynalabidin Tak, Erman Altunışık
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada sağlık ekonomisi üzerine büyük bir yük oluşturan ve hastaya bakım verenler üzerinde olumsuz etkileri olan inme ciddi derecede sakatlık ve mortalite nedenidir. Çalışmamızın amacı akut iskemik inmeli hastalarda, Adıyaman ilinde nöroloji kliniğimizde uyguladığımız intravenöz (İV) trombolitik tedavi (tPA) sonuçlarını paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında akut iskemik inme tanısıyla kliniğimize başvuran zaman (ilk 4,5 saat içerisinde) ve klinik olarak İV tPA uygulamaya uygun olan 44 hastanın kliniğimizde trombolitik tedavi uygulanımı ve tedaviye yanıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik verileri ve demografik özellikler kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 24’ü kadın (%54,5) 20’si erkek (%45,5) toplam 44 akut iskemik inme hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması 69,84±12,82 (38-96) yıl idi. Tedavi sonrası toplam 3 hastada (%6,8) intrakraniyal kanama gözlendi. Bunlardan sadece 1’inde (%2,3) semptomatik kanama saptandı. Tedavi sonrası 3. ay kontrollerinde anterior sirkülasyon enfarktı olan hastaların ortalama NIHHS ve mRS skorları sırasıyla (2,78), (1,09), posterior sirkülasyon enfarktı olanların 3. ay kontrollerinde ortalama NIHSS ve mRS skorları ise sırasıyla (3,33), (1,00) idi. Tedavi sonrası 1 haftalık sürede anterior sirkülasyon enfarktı olan 3 hasta kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son yıllarda inme merkezimize akut iskemik inme başvurusu gün geçtikçe artmaktadır. Akut iskemik inme ile başvuran hastalara, uygun koşullarda ve uygun zamanda iv r-tPA tedavisi etkinliği kanıtlanmış tek tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, trombolitik tedavi, Adıyaman.

Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: Experiences of Adıyaman

Ali Arık, Yaşar Altun, Ali Zeynalabidin Tak, Erman Altunışık
Adiyaman Training and Research Hospital, Department of Neurology, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: Stroke, which poses a huge burden on the health economy all over the world and has negative effects on caregivers, is a serious cause of disability and mortality. The aim of our study was to share the results of intravenous (IV) thrombolytic therapy (tPA) applied to patients with acute ischemic stroke in our neurology clinic in Adıyaman province.
METHODS: Between March 2018 and June 2020, the time of admission to our clinic with the diagnosis of acute ischemic stroke (within the first 4.5 hours) and the application of thrombolytic therapy in our clinic and the responses to treatment of 44 patients who were clinically eligible for IV tPA were analyzed retrospectively. Clinical data and demographic characteristics of the patients were recorded.
RESULTS: A total of 44 patients with acute ischemic stroke, 24 female (54.5%) and 20 male (45.5%) were included in the study. The mean age of the patients was 69.84 ± 12.82 (range, 38-96) years. Intracranial bleeding was observed in 3 patients (6.8%) after treatment. Symptomatic bleeding was detected in only 1 (2.3%) of them. The mean NIHHS and mRS scores of the patients with anterior circulation infarction were 2.78 and 1.09, respectively, at the 3rd month follow-up after treatment, and the mean NIHSS and mRS scores at the 3rd month controls of those with posterior circulation infarction were 3.33 and 1.00, respectively. Three patients with anterior circulation infarction died within 1 week after treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In recent years, the number of applications for acute ischemic stroke to our stroke center has been increasing day by day. For patients presenting with acute ischemic stroke, iv tPA therapy is the only treatment option with proven efficacy under appropriate conditions and at the appropriate time.

Keywords: Acute ischemic stroke, thrombolytic therapy, Adıyaman.

Ali Arık, Yaşar Altun, Ali Zeynalabidin Tak, Erman Altunışık. Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: Experiences of Adıyaman. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 262-268

Sorumlu Yazar: Yaşar Altun, Türkiye
LookUs & Online Makale
w