ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Hastane Öncesi Süreçte Trombolitik Tedavi Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 194-197 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.96530

Hastane Öncesi Süreçte Trombolitik Tedavi Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri

Betül Tekin Güveli, Merve Yatmazoğlu, Erkan Acar, Songül Şenadım, Eda Çoban, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı, Aysun Soysal, Sevim Baybaş
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme, acil nöroloji polikliniğinde sıkça karşılaşılan bir tablodur. Özellikle ilk üç saatte başvuran hastalarda trombolitik tedavi uygulaması, iskemik hasarı azaltmak ve nörolojik dizabiliteyi sınırlamak açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, hastanemiz acil nöroloji polikliniğinde akut iskemik inme tanısı alan hastaların, başvuru saatine göre demografik ve klinik özelliklerini incelemek, trombolitik tedavi uygulamasına engel teşkil eden durumları tespit etmek ve trombolitik tedavi sonuçlarını gözden geçirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil nöroloji polikliniğimizde akut iskemik inme tanısı alan hastaların; yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, risk faktörleri, daha önce inme öyküsü, kimle yaşadığı, hastaneye nasıl geldiği, başvuru saati bilgileri kaydedildi. İlk üç saatte başvuranlar erken, daha sonra başvuranlar geç başvuru olarak ele alındı. Daha sonra erken başvuran hastalarda trombolitik tedavi oranı. sonuçları ve klinik son durumları ile geç başvuran hastalarda gecikme nedenleri ele alındı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan akut iskemik inme tanılı 361 hastanın yaş ortalaması 66±14,1 (16-105) idi. İlk üç saatte başvuran 111, üç saatten sonra başvuran 246 hasta vardı. Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Sistemi (112) ile gelen hastalar, ailesi tarafından getirilenlerden daha erken başvurmuştu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Geç başvuruda en sık zaman kaybı nedenleri; hastanın dış merkezden sevki ve ailenin hastalığın önemini bilmemesiydi. Erken başvuran ve trombolitik tedavi uygulanan 13 hasta (%11,7) mevcuttu ve bir hastada komplikasyon geliştiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inmede, erken dönemde başvuran ve kriterlere uygun hastalarda trombolitik tedavi önemli bir seçenektir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar trombolitik tedavinin yaygınlaştırılmasında en önemli unsurların, toplumun inme hakkında bilgilendirilmesi ve 112’nin hasta nakli konusunda daha aktif rol üstlenmesi olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: akut iskemik inme, trombolitik tedavi, acil servis

Pre-hospital Obstacles in Thrombolytic Therapy and Suggested Solutions

Betül Tekin Güveli, Merve Yatmazoğlu, Erkan Acar, Songül Şenadım, Eda Çoban, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı, Aysun Soysal, Sevim Baybaş
Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology, Neurosurgery, Department of Neurology

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke is frequently encountered in emergency neurology clinics. Especially when administered within 3 hours of symptom onset, thrombolytic therapy is important in reducing ischemic injury and neurological disability. In this study, we aimed to investigate the demographic and clinical characteristics according to application time, to identify situations which pose an obstacle to thrombolytic therapy and to review the thrombolytic therapy results in patients diagnosed with acute ischemic stroke.
METHODS: The patients diagnosed with acute ischemic stroke were evaluated and their age, gender, complaints, risk factors, previous history of stroke, with whom they live, how they arrived at the hospital and their application time information were recorded. Those who were admitted within 3 hours of symptom onset were assessed as early, those admitted after 3 hours were assessed as late admission. Then the rate of thrombolytic therapy, final results and the clinical status in early admission patients and the reasons for delay in late admission patients were discussed.
RESULTS: Among 361 acute ischemic stroke patients, the mean age was 66±14,1. 111 patients were admitted within 3 hours of symptom onset, 246 patients were admitted after three hours. Patients arriving to emergency room with 112 Ambulance Service were admitted earlier than those brought in by family, and this difference was statistically significant. The most common causes of time loss in late admissions were the patients being referred from other centers and the unawareness of family about the importance of the disease. There were 13 patients treated with thrombolytic therapy, and complications occurred in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thrombolytic therapy is important in acute ischemic stroke for suitable patients.Our study suggested that the most important factors in spreading of performing the thrombolytic therapy are informing the public about stroke and taking on the more active role in transporting patients of 112 ambulance services.

Keywords: acute ischemic stroke, thrombolytic therapy, emergency clinics

Betül Tekin Güveli, Merve Yatmazoğlu, Erkan Acar, Songül Şenadım, Eda Çoban, Cengiz Dayan, Dilek Ataklı, Aysun Soysal, Sevim Baybaş. Pre-hospital Obstacles in Thrombolytic Therapy and Suggested Solutions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 194-197

Sorumlu Yazar: Betül Tekin Güveli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w