ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - Ağustos 2009
DERLEME
1.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: sorumluluğumuzun farkında mıyız?
Intravenous thrombolytic treatment in acute ischemic stroke
Kürşad Kutluk
Sayfalar 35 - 39
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: sorumluluğumuzun farkında mıyız?
Intravenous thrombolytic treatment in acute ischemic stroke

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Serebral venöz sinüs trombozu: klinik değerlendirme
Cerebral venous sinus thrombosis: clinical assessment
Özden Kamışlı, Demet Arslan, Sibel Altınayar, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Cemal Özcan
Sayfalar 39 - 42
AMAÇ: Serebral venöz tromboz, klinik semptom ve bulgularının çeşitliliği nedeniyle ilginç ve zor bir hastalıktır. Her yaşta görülebilir. Başlangıç aşamasında tanı koymak zordur.
YÖNTEMLER: En sık etkilenen sinüsler, superior sagittal sinüs gibi büyük sinüslerdir. Sistemik inflamatuar hastalıklar, kalıtsal ve edinsel koagülasyon bozuklukları en sık gözlenen etiyolojik nedenlerdir. Yaklaşık % 30 olguda neden tespit edilemez.
BULGULAR: Oral kontraseptif ilaçlar da altta yatan önemli nedenlerden biridir. Klinik spektrum, papil ödem ile birlikte baş ağrısı, fokal defisit, nöbet ve komaya kadar değişebilir. Magnetik resonans ve venografi, ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemleridir.
SONUÇ: Sadece bilgisayarlı tomografi çekmek vakaların atlanmasına neden olabilir. Serebral venöz trombozda intravenöz heparin ilk tercih edilen tedavi seçeneğidir.
OBJECTIVE: Cerebral venous sinus thrombosis is a challenging condition because of its variability of clinical symptoms and signs. Diagnosis is not easy at initial presentation.
METHODS: All age groups can be affected. Large sinuses such as the superior sagittal sinus are most frequently involved. Systemic inflammatory diseases, inherited and acquired coagulation disorders are frequent causes, although in up to 30% of cases no underlying cause can be identified.
RESULTS: The oral contraceptive pills appears to be an important additional risk factor. The spectrum of clinical presentations ranges from headache with papil oedema to focal deficit, seizures and coma.
CONCLUSION: Magnetic resonance imaging with venography is the investigation of choice; computed tomography alone will miss a significant number of cases. Intravenous heparin is the first-line treatment for cerebral venous sinus thrombosis.

3.
Basit ve karmaşık görsel uyarıya karşılık arka serebral arterlerde ortaya çıkan kan akım hızı değişiklikleri
The blood flow velocity changes to simple and complex visual stimulation at posterior cerebral arteries
Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilgün Çınar, Nevzat Uzuner
Sayfalar 43 - 46
AMAÇ: Nöronların fonksiyonu için gerekli metabolik gereksinim bölgesel serebral kan akım artışı ile sağlanabilir.
YÖNTEMLER: Reaktivite ölçümünde en sık kullanılanı ise görsel uyarılardır. Biz bu çalışmada, basit ve karmaşık görsel uyarı vermek suretiyle oksipital kortekste ortaya çıkan nöronal aktiviteye eşlik eden arka serebral arterlerdeki kan akım hızlarındaki değişimi ölçerek değerlendirdik.
BULGULAR: Çalışmaya 12 sağlıklı kişi alındı. Uygulanan görsel uyarılara karşılık TCD ile elde edilen kan akım hızı değişimleri karmaşık (44,8±13,3 cm/s) uyarıda basit (30,0±10,3 cm/s) uyarıya göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0,001).
SONUÇ: Her iki durumda da girişimsel olmayan ve düşük maliyetli serebral hemodinamik değerlendirme metodlarından olan Transkraniyal Doppler Sonografi, serebral arterlerin kan akım hızlarının kayıtlanması ile serebral perfüzyonun değerlendirilmesinde bize bilgi vermektedir.
OBJECTIVE: The metabolic requirement that necessary for the function of neurons is provided by increase of regional cerebral blood flow. The most frequently, visual stimulation is used for measurement of reactivity.
METHODS: In the present study, we assessed the change of blood flow velocities during simple and complex stimulation at posterior cerebral arteries coupling to neuronal activity at occipital cortex.
RESULTS: The 12 healthy individual were included study. The blood flow velocity changes acquired by TCD to complex visual stimulations (44,8±13,3 cm/s) were significantly higher than those of simple visual stimulation (30,0±10,3 cm/s)(p<0,001).
CONCLUSION: Transcranial Doppler Sonography is noninvasive and low-priced cerebral hemodynamic assessment method, and gives information about cerebral perfusion with recording blood flow velocities of cerebral arteries.

OLGU BILDIRILERI
4.
Serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda churg- strauss sendromu
Churg-strauss syndrome with cerebral ischemic and hemorrhagic lesions: case report
Özlem Göçmez, Mehmet Çelebisoy, Tolga Özdemirkıran, Figen Tokçuoğlu, Diler Hülya Canbaz, Fazıl Celal
Sayfalar 47 - 52
Santral sinir sisteminin iskemik ve/veya hemorajik lezyonlarının nadir nedenlerinden biri sistemik vaskülitlerdir. Churg-Strauss Sendromu (CSS) da santral sinir sistemini tutabilen sistemik bir vaskülittir. Burada serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda nadir inme nedenlerinden olan CSS, literatür eşliğinde sunulmaktadır.
One of the rare cause of ischemic and/or hemorrhagic lesions in central nervous system is systemic vasculitis. Churg-Strauss Syndrome (CSS) is a systemic vasculitis which can involve central nervous system. In this report, CSS which is a rare cause of stroke was presented by means of literature in a case who had cerebral ischemic and hemorrhagic lesions.

5.
Radyoterapiye bağlı olarak gelişen iskemik inme olgusu
A case of ischemic stroke resulted from radiotherapy
Emine Genç, Esra Eruyar, Oğuz Genç, Mine Genç
Sayfalar 53 - 55
Radyoterapi sonrası geç dönemde ortaya çıkan arteriyopati, özellikle baş ve boyun kanserleri ile ilişkili olarak radyoterapi alan hastalarda ortaya çıkan serebrovasküler olayların önemli bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle radyoterapi uygulanacak hastalarda serebrovasküler hastalık açısından mevcut risk faktörleri belirlenerek, aterosklerotik proçesin en azından yavaşlatılmasına yönelik önlemlerin alınması hasta için yararlı olabilir.
Arteriopathy, a late complication of radiotherapy, is recognized as an important cause of cerebrovascular disease in patients treated with radiotherapy, especially for head and neck cancers. For this reason, determining risk factors for cerebrovascular disease and taking preventive measures may help at least slowing the atherosclerotic process in patients who should undergo radiotherapy.

6.
HIV enfeksiyonuna bağlı serebral komplikasyonlu iki olgu
Two cases with cerebral complication due to HIV enfection
Saffet Meral Çınar, Fazilet Hız, Tuğba Eyiipgil, Serdar Aykaç
Sayfalar 57 - 60
Son yıllarda artan AIDS oranı, komplikasyonlarının da akla getirilmesini gerektirmektedir. Bu komplikasyonlar sıklıkla, kardiolojik ve serebral tutulumla karşımıza çıkabilmektedir. Serebral arterit damar duvarlarının kalınlaşması, stenozu ve oklüzyonu şeklinde olup, serebral iskemi ve enfarkta yol açmaktadır.
HIV ile enfekte olan olguların strok mekanizması, sıklıkla vaskülit ve hiperkoagülabiliteye bağlıdır. İki olgu sunulmaktadır.
Olgu 1: 48 yaşındaki erkek, 15 gün önce akut gelişen sol hemiparezi, sol hemihipoestezi ve ajitasyon bulgularıyla incelendi. Kranial MRI’da sağ frontal ve temporalde subakut iskemi ile uyumlu bulgular mevcuttu. Vaskülitik proçes düşünülen olguda, anti-dsDNA, ANA, HIV pozitifliği dışında, homositein yüksekti. Yatışının 2.günü oryantasyonu bozulan ve ajitasyonu artan olgu, 6.gün ateş yüksekliği, diyare ve solunumunun yetersizliği nedeniyle eks oldu.
Olgu 2: İki kez transient iskemik atak geçiren 36 yaşındaki erkek olgunun muayenesinde, şuur uykuya meyilliydi ve hasta ajiteydi; sol hemiparezi, motor afazi mevcuttu. Klinik tablo 6 saat içerisinde düzeldi. Öyküsünde sık sık ateşlenen, kilo kaybı ve deri döküntüsü olan, kan tetkiklerinde HIV pozitifliği, pansitopeni, karaciğer enzimlerinin yüksekliği dışında patoloji saptanmayan olgunun Kranial MRI, dopler ve EEG incelemesi normaldi.
Nowadays, it is required to consider complications of AIDS because of increasing ratio of the illness. Frequently these complications may be cardiologic and cerebral. In cerebral arteritis, vessel walls thickening, stenosis and occlusion are observed and these complications lead to cerabral ischemia and infarct.
Stroke mechanism of cases with HIV infection depends on vasculitis and hypercoagulability. Two cases were presented.
Case 1: A 48 year old male was investigated with left hemiparesis, hypoesthesia and agitation symptoms which were occured acutely 15 days ago.There were findings regarding subacute ischemia in right frontal and temporal areas on cranial MRI. In this case which was considered to be in vasculitic process, homocysteine was also increased besides presence of anti-dsDNA, ANA, HIV. Second day of hospitalization, his orientation was deteriorated and agitation increased. On the sixth day he died because of hyperthermia, diarrhea and insufficiency of respiration.
Case 2: The second case was a 36 year old male. Transient ischemic attack has occured twice in this case. In his examination there were lethargy, agitation, left hemiparesis, motor aphasia. His clinical condition improved in six hours. In his medical history there is frequent fever, weight loss and skin eruption. There wasn’t any pathology in this case except for positive HIV, pancytopenia, liver enzymes elevation and cranial MRI. Carotis-vertebral doppler and EEG investigations were normal.

LookUs & Online Makale
w