ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - Nisan 2008
HABER
1.
ACİL TEDAVİDE İLERLEMELER

Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
SERVİKOSEFALİK ARTERLERİN SPONTAN DİSEKSİYONU
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 5 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
PATENT FORAMEN OVALE VE İSKEMIK STROK : PFO - İSKEMİK STROK İLİŞKİSİ, KLİNİK VE LABRATUAR TANI
Özcan ÖZDEMİR
Sayfalar 9 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
ACUTE CERABROVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM PERIOD
Handan MISIRLI, Füsun MAYDA DOMAÇ, Özge YILDIZ
Sayfalar 15 - 18
AMAÇ: Serebrovasküler hastalık (SVH) gebelik ve postpartum dönemde yüksek mortalite ve morbidite riski taşıyan önemli nedenlerden biridir. Bu çalışmada gebelik veya postpartum dönemde kliniğimizde SVH tanısı ile takip edilen hastaların gebelikle ilişkili ve ilişkisiz risk faktörlerini, inme tipini ve prognozu inceledik. MATERYEL VE METOD: Kliniğimizde 2000-2007 yılları arasında gebelik ve postpartum 1. ay içinde ilk kez geçirilen SVH tanısı ile yatırılarak tetkik edilen 28 hasta incelendi. Tüm hastaların gebelik ve düşük sayısı, gebelik veya lohusalığın hangi döneminde başvurduğu, gebelikle ilişkili ve ilişkisiz risk faktörleri ile klinik bulguları incelendi Hastalara rutin hematolojik ve biyokimyasal kan tetkikleri, kraniyal BT ve/veya MRI ve lüzum halinde vaskülit testleri, ekokardiyografi, karotis-vertebral arter Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi ve dijital substraksiyon anjiografi tetkikleri yapıldı. Prognoz modifiye Rankin işgörmezlik skalası ile değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların yaşları 19-42 arasında olup ortalama yaş 29.45 idi. Hastaların 16’sı gebe, 12’si postpartum dönemde idi. En sık 3. trimestrede (9 hasta) SVH görülmüş olup hastaların 6’sı 2. ve 1’i 1. trimestrede idi. Postpartum dönemde ise en sık 2. ve 3. günlerde (2-20 gün) SVH görüldü. Onsekiz hastanın ilk gebeliği olup 10 hasta multipardı. Hastaların 5’inde kalp hastalığı, 4’ünde hipertansiyon, 1’inde antitrombin III eksikliği ve 1’inde protein C ve S eksikliği vardı. İskemik inme 15, venöz sinüs trombozu 7 ve hemorajik inme 6 hastada saptandı. Hastaların 4’ü erken dönemde kaybedildi. SONUÇ: Gebelikle ilişkili inmenin nedenini ve inme için yüksek riskli hastaları saptamak önemli olup dizabilite ve ölüm oranını azaltmak için nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kadın ve doğum kliniklerinin işbirliği gereklidir.
PURPOSE: Cerebrovascular disease (CVD) is one of the important reasons for high risk of mortality and morbidity in pregnancy and pospartum periods. In our study, we have investigated the risk factors related/unrelated to pregnancy , type of the stroke and prognosis of the patients that were diagnosed as CVD. MATERIAL AND METHODS: Twentyeight patients who were hospitalized and investigated with the firstever CVD in the pregnancy and in the 1st month of the postpartum period between years 2000 and 2007 were examined. Patients were evaluated in respect of the number of pregnancy and abortus, admission period of the pregnancy and postpartum, risk factors related/unrelated to pregnancy and clinical findings. Routine hemathological and biochemical tests, cranial tomography and/or magnetic resonans imaging, and if necessary vasculitis tests, echocardiography, carotis and vertebral artery Doppler ultrasonography, magnetic resonans angiography and digital substraction angiography were performed for the patients. Prognosis was evaluated with modified Rankin disability scale. RESULTS: Patients were aged between 19-42 with an average age of 29.45. Sixteen of the patients were pregnant and 12 were in the postpartum period. CVD was mostly observed in the 3rd trimester (9 patients), while 3 patients were in the 2nd and 1 patient was in the 1st trimester. In postpartum period CVD was mostly seen in the 2nd and the 3rd days (in 2-20 days). Eighteen patients were in the 1st pregnancy and 10 patients were multipara. Five patients had heart disease, 4 had hypertension, 1 had antithrombin III deficiency and 1 had protein C and S deficiency. Ischemic stroke was observed in 15, venous sinus thrombosis in 7 and hemorrhagic stroke in 6 of the patients. Four patients had died in the early period. CONCLUSION: It is important to understand the reason of the stroke related to pregnancy and patients with high risk for stroke. A cooperation is needed between the clinics of neurology, physical treatment and rehabilitation with gynecology and obstetrics to minimize the disability and mortality ratio

OLGU SUNUMU
5.
KAROTİS STENOZUNDA ANTİAGREGAN TEDAVİ ALTINDA SPONTAN REGRESYON
SPONTANEOUS REGRESSION OF CAROTIS STENOSIS WITH ANTI AGREGANT TREATMENT
İlhan ELMACI, Ramazan SARI, Ajlan ÇERÇİ, Nejat IŞIK
Sayfalar 19 - 20
Antiagregan tedavi özellikle ülseratif lezyonu mevcut olan karotis stenozu olgularında gereklidir. Antiagregan tedavi altındayken invaziv tedavi planlanacak olgularda stenozda spontan regresyon olabileceği akılda tutulmalıdır
In carotis stenosis with ulserative lesions antiaggregant treatment is more important. It must be remind that in patients having to plan surgical treatment and having. We remind that stenosis is regrated with this treatment .

6.
KORTİKAL İNFARKT SONUCU OLUŞAN İZOLE OMUZ PAREZİSİ
ISOLATED SHOULDER PARESIS CAUSED BY CORTICAL INFARCTION
Mehmet Güney ŞENOL, Cengiz KAPLAN, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet SARAÇOĞLU
Sayfalar 21 - 23
Küçük kortikal strokların seçici olarak el ve parmaklarda kuvvet kaybına neden olduğu bildirilmiştir. Biz kortikal infarktın neden olduğu omuzdaki izole kuvvetsizliği olan bir olgu bidiriyoruz. Vasküler risk etmenleri olan 68 yaşındaki kadın hastanın ani gelişen sağ omuz kaslarına sınırlı saf motor parezisi vardı. Kraniyal MR incelemesinde etkilenmenin karşı tarafında küçük bir infarkt saptanmıştı. Bu lezyon santral sulkusta presental tepenin daha medialindeydi. Presentral tepe motor el alanı olarak bildirilmiş ve presentral girusta bulunduğu gösterilmiştir. Bizim bulgularımız da bu topografyayı doğrulamaktadır
Small cortical strokes are reported to cause selective impairment of finger and hand movements. We report a case of isolated weakness of the shoulder caused by cortical infarction. A 68-year-old, right-handed woman with vascular risk factors had acute pure motor paresis limited to her right shoulder muscles. Her cranial MRI showed a small infarction contralateral to the affected shoulder. This lesion was located at the central sulcus, more medially than the precentral knob. The precentral knob is reported to be the motor hand area, and has been proposed as a reliable landmark of the precentral gyrus. Our findings support this predicated topography

7.
VESTİBULER NÖRİT BENZERİ BULGU VEREN BİR PİCA İNFARKTI OLGUSU
A CASE OF PICA INFARCTION PRESENTING AS VESTIBULER NEURITIS
Çağatay ÖNCEL, Türker ŞAHİNER, Yılmaz KIROĞLU, Mustafa ÇAM, Filiz TOKGÖZ
Sayfalar 25 - 27
Bu yazıda; şiddetli vertigo ve bulantı gibi vestibuler nörit bulgularıyla başvuran, herhangi bir serebellar bulgusu olmayan 50 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Hastanın MR görüntülemesinde sol posterior inferior serebellar arter (PİCA) alanında akut infarkt mevcuttu. Vertigo ve bulantı gibi tipik vestibuler nörit bulguları ile başvuran hastalarda serebellar infarkt olasılığı akla getirilmelidir.
We reported a patient of 50 years old men, who presented with severe acute vertigo and nausea such as vestibuler neuritis without usually symptom or signs of cerebellar dysfunction. Cranial MRI of patient showed acute left infarct in the territory of posterior inferior cerebellar artery (PICA). Clinicians should be aware of the possibility of a cerebellar infarct in patient with acute vestibular syndrome even if the pattern of vertigo and nausea is typical of a vestibular neuritis.

LookUs & Online Makale
w