ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - Aralık 2019
DERLEME
1.
Asemptomatik karotis arter darlığının kognitif fonksiyonlara etkisi
The effect of asymptomatic carotid artery stenosis on cognitive functions
Fatma Nazli Durmaz Çelik, Özlem Aykaç
doi: 10.5505/tbdhd.2019.14890  Sayfalar 140 - 144

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İskemik inme hastalarında trakeostomi
Tracheostomy in patients with ischemic stroke
Erdem Yaka, Tuğçe Mengi, Pembe Keskinoglu
doi: 10.5505/tbdhd.2019.45822  Sayfalar 145 - 149

3.
Nedeni bilinmeyen inme geçirmiş hastalardan 24 saatlik ritim holter EKG kaydında PAF saptananların klinik ve demografik verilerinin CHA2DS2-VASc skoruyla ilişkisi
The relationship between clinical and demographic data and CHA2DS2-VASc score of patients with stroke of unknownsource who had PAF on 24-hour rhythm holter ECG
Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.5505/tbdhd.2019.46338  Sayfalar 150 - 154

4.
Yaşlı inme hastalarında malnütrisyon
Malnutrition in old patients with stroke
Aynur Cin, Sakine Boyraz, Vesile Öztürk, Erdem Yaka
doi: 10.5505/tbdhd.2019.12599  Sayfalar 155 - 163

5.
Transtemporal akustik kemik pencere yeterliliği B-mod sonografi ile saptanabilir: : 375 nörolojik olarak asemptomatik gönüllüde prospektif transkranial B-mod ve renkli Doppler ultrasonografi çalışması
Transtemporal acoustic bone window adequacy can be determined by B-mode sonography: Prospective transcranial B-mode and color Doppler ultrasound in 375 neurologically asymptomatic volunteers
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ezgi Yetim Arsava, Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2019.57615  Sayfalar 164 - 170

6.
Akut MCA M2-M3 oklüzyonlarında intravenöz trombolitik tedavi deneyimimiz
Our experience with intravenous trombolytic treatment in acute MCA M2-M3 occlusions
Seda Bostan, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2019.16013  Sayfalar 171 - 175

OLGU BILDIRILERI
7.
Sepsis ile ilişkili geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromunda yaygın serebral mikrokanama: olgu sunumu
Disseminated cerebral microbleeds in sepsis associated reversible posterior leukoencephalopathy syndrome
Lale Mehdikhanova, Ethem Murat Arsava, Rahşan Göçmen, Kader Oğuz, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.06978  Sayfalar 176 - 180

8.
Anjiografik girişimsel işlemlere bağlı femoral sinir hasarı
Femoral nerve injury due to interventional angiographic procedures
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Muhammet Yusuf Uslusoy
doi: 10.5505/tbdhd.2018.36693  Sayfalar 181 - 183

EDITÖRE MEKTUP
9.
'İntrakraniyal anevrizması olan ve olmayan hastaların beyinlerinde anterior sirkülasyonun anatomik varyasyonları’ başlıklı yazı ile ilgili mektup
Letter regarding the article entitled: ‘Anatomical Variations of Anterior Circulation in the Brains of Patients with and without Intracranial Aneurysm’
Halil Önder
doi: 10.5505/tbdhd.2018.33602  Sayfalar 184 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w